สังคมคนปากน้ำ

นายอำเภอเมืองฯ เป็นประธานพิธีปิดค่ายโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอำเภอเมืองสมุทรปราการ รุ่นที่ 4 พ.ศ.2562

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%a0%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%af-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%98

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 13 ส.ค.62 ที่ วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองสมุทรปราการ จัดพิธีปิดค่ายโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอำเภอเมืองสมุทรปราการ รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมี นายประพัทธพงศ์ พราหมณี นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายทรงฤทธิ์ สามารถ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางปู สาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรปราการ เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดงอำเภอเมืองสมุทรปราการ และผู้เข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพียง

สำหรับค่ายโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอำเภอเมืองสมุทรปราการ รุ่นที่ 4 พ.ศ.2562 ได้เริ่มมาตั้งแต่ วันทึ่ 2 – 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562 รวมระยะเวลาในการเข้าค่าย 12 วัน และมีผู้เข้าค่ายรวมทั้งสิ้น 100 คน โดยการจัดค่ายในครั้งนี้ จัดขึ้นตามโครงการของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองสมุทรปราการ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้ผู้เข้าค่ายฯ ซึ่งเป็นผู้เสพได้รับการบำบัดดูแลรักษาและฟื้นฟูตามขบวนการอย่างถูกต้อง ทั้งด้าน กาย จิตและสังคม เพื่อปลูกจิตสำนึกมองเห็นความมีคุณค่าในตัวเอง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีการตั้งเป้าหมายในชีวิตโดยไม่พึ่งยาเสพติดต่อไป และเมื่อสิ้นสุดการอบรมแล้วสามารถออกไปสู่สังคมและใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข

ตลอดระยะเวลาในการเข้าค่ายฯ ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนมีความอดทน มีความตั้งใจ และมีระเบียบวินัยเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในค่ายเป็นที่พอใจของคณะกรรมการ ในการดำเนินการฝึกอบรมและวิทยากร จากการประเมินผลพบว่าผู้เข้ารับการอบรมทุกคนได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพและพัฒนาทักษะชีวิตซึ่งช่วยให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่พึ่งประสงค์มากยิ่งขึ้น อันจะนำไปปรับใช้เพื่อพัฒนาไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

โดยบรรยากาศภายในพิธีปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอำเภอเมืองสมุทรปราการ ครั้งนี้ ได้จัดให้มีพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป โดยได้รับความเมตตาจากพระมหาสมิทธ์ โชติโก เจ้าอาวาสแห่งวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ เป็นประธานฝ่ายส่งฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ และประพรมน้ำพระพุทธมนต์ ให้แก่ผู้เข้าค่ายฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล อีกด้วย

0 Comments

Varee Son.

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox Plugin