สังคมคนปากน้ำ

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 จัดกิจกรรม”จัดเก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม ครั้งที่ 2 /2562

%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9d

เมื่อวันทึ่ 7 ส.ค.62 ที่โรงเรียนคลองบางปู หมู่ 3 ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมโครงการ “จัดเก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม ครั้งที่ 2 /2562 โดยมี นางนุชลี น้ำผี้ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคลองบางปู เป็นประธานในพิธี โดยมีนายอครสิงห์ สิงหกฤษ ผู้อำนวยการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงาน ถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน พร้อมด้วย นายบรรเจิด อุดมสมุทรหิรัญ และเครือข่าย คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนคณะครู นักเรียนโรงเรียนคลองบางปู โรงเรียนคลองเสาธง และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก

สำหรับกิจกรรมโครงการ จัดเก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม ในครั้งนี้ เป็นโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ การจัดการมฃพิษ และสิ่งแวดล้อม โครงการที่ 1 โครงการบริหารจัดการขยะทะเล กิจกรรมที่ 1 จัดเก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม

โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อลดจำนวนขยะที่มาบดบังความสวยงามพื้นที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ ทำให้เกิดมลภาวะเป็นพิษต่อแหล่งท่องเที่ยว เช่น ในทะเล หาดทราย ปะการัง และบริเวณป่าชายเลน 2. เพื่อลดจำนวนขยะบางประเภทก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์ เช่นขยะที่มีคม และขยะพิษ 3. เพื่อลดการตายของสัตว์ทะเลจากการกินขยะเพราะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นอาหาร 4. เพื่อสร้างเครือข่ายจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับขยะในทะเลร่วมกับหน่วยงาน องค์กรท้องถิ่นพร้อมทั้งเพิ่มบริมาณอาสาสมัครและขยายพื้นที่ในการจัดเก็บขยะทางทะเล สำหรับการจัดเก็บขยะทะเลที่ตกค้างตามแนวป่าชายเลนในครั้งนี้ รวมปริมาณขยะทึ่เก็บได้ กว่า 400 กิโลกรัม

0 Comments

Varee Son.

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox Plugin