ข่าวประชาสัมพันธ์

“ภาคีเครือข่ายคนทำสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมสร้างสื่อดีขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาสื่อฯ”

%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับโครงการได้รับทุนสนับสนุนแบบเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) ประจำปี 2561 เสริมพลังภาคีเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุน

เมื่อวันจันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2562 นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนแบบเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่  27 – 28 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร

โดยประธานในพิธีได้กล่าวแสดงความยินดีกับทุกโครงการที่ผ่านการพิจารณาจากคณะทำงานและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ อย่างละเอียดและเข้มข้น โดยการพิจารณาให้ทุนได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่สังคมจะได้รับ เพราะสื่อมีความสำคัญต่อเด็ก เยาวชนและคนในสังคม รวมทั้งมีส่วนในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวและในสังคม

นายวสันต์ ภัยหลีกลี้  ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กล่าวว่า การให้ทุนเชิงยุทธศาสตร์ครั้งนี้มีโครงการผ่านการพิจารณา รวมทั้งสิ้น 40 โครงการ เกิดเครือข่ายคนทำสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มาร่วมกันเสริมพลังให้เกิดกลไกการเฝ้าระวังและรู้เท่าทันสื่อ พัฒนาองค์ความรู้เพื่อนำไปสู่การสร้างนิเวศสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ตามวิสัยทัศน์ของกองทุนฯ ที่ว่า “ประชาชนเข้าถึง เข้าใจ ฉลาดใช้สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ด้วยนิเวศสื่อที่ดี”

การจัดงานในวันนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจในการทำงานร่วมกันและเพื่อเป็นแนวทางและให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้รับทุนสนับสนุน โดยมีการชี้แจงยุทธศาสตร์กองทุนฯ และอบรมเกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลเข้าระบบบริหารโครงการ รวมทั้งการทำบัญชีรายงานการเงินของผู้รับทุน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ และภาคีเครือข่ายผู้ได้รับทุนสนับสนุนแบบเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เข้าร่วมงาน

0 Comments

Varee Son.

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*