สังคมคนปากน้ำ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จัดงานแถลงข่าว “โครงการส่งเสริมการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จัดงานแถลงข่าว “โครงการส่งเสริมการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนในจังหวัดสมุทรปราการ (Samutprakan Go Green)

เมื่่อเวลา 16.00 น.วันที่ 15 ต.ค.62 ที่ อุทยานการเรียนรู้อ่าวไทยและหอชมเมืองสมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จัดงานแถลงข่าว “โครงการส่งเสริมการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนในจังหวัดสมุทรปราการ (Samutprakan Go Green) โดยมี นายวิมล มงคลเจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.สมุทรปราการ นางสาวสุกัญญา อัศวเหม ประธานสภา อบจ.สมุทรปราการ นายณรงค์ อินทร์พันธุ์ ผู้อำนวยการกองช่อง อบจ.สมุทรปราการ และ สท.สมหวัง เกษมโกสิน เลขานุการเคร่อข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)สมุทรปราการ ร่วมในการแถลงข่าวในการจัดงาน ครั้งนี้

สืบเนื่่องจากนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ต้องการให้ภาคประชาชนเขามามีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการร่วมกับภาครัฐทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยรัฐบาลกำหนดกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2574) เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่งคั่ง เสมอภาคและเป็นธรรมประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งกำหนดกรอบแนวทางที่สำคัญของยุทธศาสตร์ ชาติระยะ 20 ปี ทั้ง 6 ด้าน มีประเด็นการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 1. จัดระบบอนุรักษ์ฟื้นฟูและปัองกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 2. วางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิทั้ง 25 ลุ่มน้ำ เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 3. การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 4. การพัฒนาเมืองอุสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 5. การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 6. การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้ตระหนักเล็งเห็นถึงปัญหาเหล่านี้ จึงได้ขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐและเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสมุทรปราการ โดยได้จัดทำโครงการด้านอนุรักษ์ ฟื้นฟู สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ขึ้นหลายๆ โครงการ และในปี 2562 นี้ ได้จัดทำโครงการด้านสิ่งแวดล้อมอีก 1 โครงการ คือ”โครงการส่งเสริมการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนในจังหวัดสมุทรปราการ” (Samutprakan Go Green) ขึ้น เพื่อรณรงค์สร้างความเข้าใจและสร้างความตระหนักในเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชนในจังหวัดสมุทรปราการ โดยการที่ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างยังยืน

0 Comments

samutpraka_2018

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox Plugin