การศึกษา-ศาสนา

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดกิจกรรมโครงการ พัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix. lt Center)

%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97-2

เมื่อวันที่ 20 ก.ค.62 ที่ลานอเนกประสงค์ ชุมชนศิษย์คุณธรรม หมู่ 18 ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดงสมุทรปราการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ออกให้บริการ ตามโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการสอนอาชีพ บริการวิชาชีพ และสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนฯโดยมี นายวิษณุพงษ์ สงวนสัจพงษ์ นายอำเภอพระประแดง เป็นประธานในพิธี และมีนายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ กล่าวรายงาน พรัอมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการตาม และพ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fixlt Center ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1.เพื่อพัฒนารูปแบบมาตรฐานการปฏิบัติงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 2. เพื่อให้บริการวิชาการ วิชาชีพ ตามมาตรฐาน ปฏิบัติงานยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้าง 3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการปฏิบัตงานของนักเรียนนักศึกษา ให้มีประสบการณ์ มีสมรรถนะและความพร้อมในการประกอบอาชีพ เพ้่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ 4. เพื่อช่วยลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ 5. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างมาตรฐานงานผลิตภัณฑ์ชุมชน 6. เพื่อให้เกิดความร่วมมือการบูรณาการการทำงานร่วมกัน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

โดยกิจกรรมโครงการ ดังกล่าว ประกอบไปด้วย งานซ่อม งานสร้าง อบรมอาชีพ งานพัฒนานวัตกรรม ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม และในวันที่ 3-4 , 17-18 สิงหาคม 2562 รวม 6 วัน ณ ลานอเนกประสงค์ชุมชนศิษย์คุณธรรม หมู่ 18 ต.บางหญ้าแพรก

0 Comments

Varee Son.

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox Plugin