Breaking News
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดฝึกซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและแผนฟื้นฟู ประจำปี 2561

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดฝึกซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและแผนฟื้นฟู ประจำปี 2561

สมุทรปราการโพสต์ออนไลน์

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จัดฝึกซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) และแผนฟื้นฟู ทสภ. (Recovery Plan) ประจำปี 2561 เตรียมพร้อมกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้การให้บริการอากาศยานและผู้โดยสารดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) จำกัด (ทอท.) เปิดเผยว่า วันนี้ (28 พฤษภาคม 2561) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ได้จัดฝึกซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) และแผนฟื้นฟู ทสภ. (Recovery Plan) ประจำปี 2561 ในรูปแบบ Table Top Exercise และทดสอบการแจ้งเหตุตามผัง Call Tree โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในแผน BCP และสามารถนำไปปฏิบัติในสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการทดสอบความสมบูรณ์ของระบบและประสิทธิผลของแผน BCP ด้วย โดยการฝึกซ้อมครั้งนี้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 ศุลกากร คณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจการบิน ประเทศไทย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ฯลฯ เข้าร่วมการฝึกซ้อมในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง
นายศิโรตม์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า การฝึกซ้อมได้กำหนดสถานการณ์สมมุติกรณีอากาศยานเกิดอุบัติเหตุและลื่นไถลออกไปนอกทางวิ่งขณะร่อนลงสู่ทางวิ่งฝั่งตะวันตก (19R) โดยอากาศยานหยุดที่บริเวณพื้นที่ข้างทางวิ่งระหว่างทางขับ Taxiway E13 และ E15 จากการตรวจสอบพบว่าฐานล้อด้านซ้ายและล้อด้านหน้าหัก ลำตัวอากาศยานและเครื่องยนต์ได้รับความเสียหายและเกิดเพลิงลุกไหม้ และมีผู้เสียชีวิต 2 คน ได้รับบาดเจ็บสาหัส 15 คน และได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 30 คน โดยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการฝึกซ้อม เริ่มจากการแจ้งเหตุรายงานสถานการณ์ไม่ปกติให้กับผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับ เพื่อแจ้งเหตุและใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการปฏิบัติตามแผน BCP ซึ่งถือเป็นจุดประสงค์หลักของการฝึกซ้อมที่มุ่งเน้นการซ้อมบทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องตามสถานการณ์ที่กำหนด รวมทั้งตรวจสอบขั้นตอนการสื่อสารในแต่ละช่วงสถานการณ์ และการเตรียมทรัพยากรที่เพียงพอเพื่อให้ฟื้นคืนการบริการหลักภายในระยะเวลาที่กำหนด
ทสภ. เล็งเห็นความสำคัญของการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจึงจัดให้มีการฝึกซ้อมแผน BCP เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ อีกทั้ง เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานร่วมกัน รวมถึงให้ส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามมาตรฐานของขั้นตอนความพร้อมเมื่อเกิดอุบัติการณ์ระหว่างการใช้แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ และการฟื้นคืนสู่สภาพปกติ ซึ่งทำให้การฝึกซ้อมครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

Comments

comments

สมุทรปราการโพสต์ออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

+ 58 = 65