Breaking News
หอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ จัดการประชุมใหญ่สามัญหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2560

หอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ จัดการประชุมใหญ่สามัญหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2560

สมุทรปราการโพสต์ออนไลน์

IMG_6715 IMG_6727 IMG_6744 IMG_6748 IMG_6754 IMG_6769 IMG_6786 IMG_6812 IMG_6825 IMG_6829 IMG_6833 IMG_6913 IMG_6921 IMG_6966 IMG_6983 IMG_6988 IMG_6993 IMG_7031 IMG_7035 IMG_7294 IMG_7308 IMG_7360

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อติดตามรายงานการจัดกิจกรรมประจำปี รวมทั้งการดำเนินงานด้านต่างๆ

ที่ห้องประชุม ชั้น 1 ศูนย์การเรียนรู้หอชมเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ หอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ จัดการประชุมใหญ่สามัญหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2560 โดยมีนายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการประชุม และมีคณะกรรมการ  รวมทั้งสมาชิกหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการเข้าร่วมการประชุม โดยก่อนเริ่มวาระการประชุม ได้มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ภาคเอกชนกับการพัฒนาจังหวัด” ซึ่งได้รับเกียรติจากนายกมล เชียงวงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ครั้งนี้

ทั้งนี้สำหรับวาระการประชุมประกอบไปด้วยการรายงานผลการดำเนินการจัดกิจกรรมประจำปีของคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ///การติดตามความคืบหน้าโครงการต่างๆ ที่คณะกรรมการฯได้เสนอเข้ามา ///การพิจารณารับรอง งบดุลประจำปี 2560 /// การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี ซึ่งนายสมพงษ์ สิงห์สมบุญ รองประธานหอการค้า ได้เสนอผู้สอบบัญชีคือ นายสุรพงษ์ สิทธาทิพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยที่ประชุมได้รับรองอนุมัติให้เป็นไปตามที่มีการเสนอ และวาระแจ้งเพื่อทราบ ได้มีการแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงประวัติความเป็นมาของหอการค้าจังหวัด  โดยหอการค้าเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศฝรั่งเศส ในปี พ.ศ. 1943 และในปี พ.ศ. 2476 หอการค้าไทยได้จัดตั้งขึ้น และต่อมารัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติหอการค้าขึ้นมาในปี 2509 และประกาศใช้เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2509 โดยกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการค้าอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงินหรือการคลัง อันมิใช่เป็นการแสวงหาผลกำไร ซึ่งหน้าที่ของหอการค้ามีดังนี้ คือ 1. ส่งเสริมการค้า 2. ให้คำปรึกษา แนะนำ สมาชิกเพื่อธุรกิจการค้า 3. ให้คำปรึกษา เสนอแนะ ต่อภาครัฐ และ 4. ประสานงานในทางการค้าระหว่างผู้ประกอบการ(สมาชิก) กับหน่วยงานราชการ

Comments

comments

สมุทรปราการโพสต์ออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

+ 63 = 71