Breaking News
โรงไฟฟ้าพระนครใต้ จัดประชุมไตรภาคี

โรงไฟฟ้าพระนครใต้ จัดประชุมไตรภาคี

สมุทรปราการโพสต์ออนไลน์

IMG_1363 IMG_1400

โรงไฟฟ้าพระนครใต้ จัดประชุมไตรภาคี
โรงไฟฟ้าพระนครใต้จัดประชุมร่วมติดตามตรวจสอบการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า โดยจัดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมทั้งรับฟังปัญหาจากทั้งโรงไฟฟ้า หน่วยงานราชการ และชุมชน ในลักษณะเป็นไตรภาคี เพื่อร่วมมือกันแก้ไขปัญหาและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
นายธีระกุล เอี่ยมอำภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมไตรภาคี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 ณ หอประชุม Auditorium โรงไฟฟ้าพระนครใต้ โดยมีนายสุรพล วงศ์ธัญญกรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าพระนครใต้ พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ตัวแทนจากหน่วยงานราชการ อาทิเช่น หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ ผู้อำนวยการสำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ และผู้นำส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามตรวจสอบการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบโรงไฟฟ้าพระนครใต้ โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมเสนอแนะและให้ข้อคิดเห็นต่อการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า พร้อมทั้งแจ้งข้อร้องเรียนในปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น
นายธีระกุล เอี่ยมอำภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า จากการที่ได้เข้ามาโรงไฟฟ้านั้น จะเห็นได้ว่า โรงไฟฟ้ามีสภาพแวดล้อมที่ดี บรรยากาศร่มรื่น และไม่มีเสียงดัง
นายอาทิตย์ ละเอียดดี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการกล่าวว่า จากการติดตามที่ผ่านมา เห็นได้ว่าโรงไฟฟ้าพระนครใต้เข้ามาดูแลในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในหลายๆด้านได้ดีอยู่แล้ว ทั้งนี้เรื่องที่อยากให้เน้นมากที่สุดในตอนนี้คือเรื่องการกำจัดขยะ ร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง

Comments

comments

สมุทรปราการโพสต์ออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

68 + = 77