Breaking News

ข่าวประชาสัมพันธ์

ครม. อนุมัติโครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ ๑ เสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้ากรุงเทพฯ และปริมณฑล

โครงการทดแทนโรงงานไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ ๑ ได้รับความเห็นชอบ ... Read More »