Browsing Category:ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

อบจ.เตรียมปรับปรุงสนามกีฬาวัดราษฎร์โพธิ์ทอง เพื่อรองรับการแข่งขันระดับจังหวัด

0 Comments
ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ (วัดราษฎร์โพธิ์ทอง) หมู่ 5 ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ.2561-2564) โครงการปรับปรุงสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงได้มีสถานที่ออกกำลังกาย หรือจัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆ เนื่องจากสถานที่ดังกล่าวมีเนื้อที่กว้างขวางซึ่งการดำเนินการประกอบไปด้วยการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารอัฒจันทร์สนามกีฬาฟุตบอล อาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น โรงยิมเนเซี่ยม 1 ชั้น และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบให้มีความสวยงาม ได้มาตรฐาน ปลอดภัย สำหรับผู้ที่จะมาใช้สถานที่ นอกจากให้ประชาชนได้ออกกำลังกายแล้ว ยังทำไว้เพื่อรองรับการแข่งขันระดับต่างๆ ทั้งระดับอำเภอ ระดับตำบล และระดับจังหวัด สามารถมาใช้สนามกีฬาได้โดย นางสาวสุกัญญา อัศวเหม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้เปิดเผย...
Continue reading
ข่าวประชาสัมพันธ์, สังคมคนปากน้ำ

ประธานชุมชนคอต่อฝั่งน้ำจืด ปรับภูมิทัศน์ สถานที่ป่าหญ้ารกร้าง ให้กายเป็นลาน แอโรบิค

0 Comments
เมื่อเวลา 18.00 น. วันทึ่ 14 ก.ค.62 ที่ลานอเนกประสงค์ ริมคลองชลประทาน เทศบาลบางปู 73 (ซอย ที.เจ.ซี) ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการผู้ใหญ่เกรียงไกร ชูไสว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ต.บางปูใหม่ นายสรนาท หมัดกอเซ็ม ประธานชุมชนคอต่อฝั่งน้ำจืด นำคณะกรรมการชุมชนกลุ่ม อสม.และพ่อค้า ประชาชน ชาวชุมชนคอต่อฝั่งน้ำจืด ชุมชนคอต่อฝั่งน้ำเค็ม ชุมชน ที.เจ.ซี และชุมชนเด่นชัยคอนโด บางปู มาออกกำลังกาย ด้วยการเต้นแอโรบิค บริเวณลานอเนกประสงค์แห่งใหม่...
Continue reading
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลบางปู จัดกิจกรรมโครงการ พัฒนากาย จิต สังคม สร้างสุขเมื่อสูงวัย นำผู้สูงอายุ และประชาชน ที่กำลังเข้าสู่วัย สูงอายุ จาก 4 ตำบล มาร่วมโครงการ

0 Comments
เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 8 ก.ค.62 ที่ อาคารศูนย์เรียนรู้ เทศบาลตำบลบางปู อ.เมืองสมุทรปราการ นางพริมลักษมณ์ ร่วมสุข ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบางปู พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานต่างๆ ของสำนักงานเทศบาลตำบลบางปู ร่วมเป็นวิทยากร กิจกรรมโครงการพัฒนากาย จิต สังคม สร้างสุขเมื่อสูงวัย โดยนำกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้สูงอายุ และประชาชนที่กำลังเข้าสู่วัยสูงอายุ จาก 4 ตำบล ประกอบด้วย ต.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้านใหม่ ต.บางปู และ ต.บางปูใหม่ จำนวน...
Continue reading
ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักทะเบียนอำเภอเมืองสมุทรปราการ ร่วมกับศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 1 สาขาจังหวัดสมุทรปราการ ออกหน่วยให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน กรณีผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการพิการ

0 Comments
นางสาวพิงพันธ์ พลรวิโรจน์ ปลัดอำเภอฝ่ายทะเบียนบัตรประชาชน สำนักทะเบียนอำเภอเมืองสมุทรปราการ นางรัชนีย์ ศรีวิเชียร หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 1 สาขาจังหวัดสมุทรปราการ นายชลินทร จันทะพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางปูใหม่ ผู้ช่วยจิณณะ เกตุแก้ว ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ต.บางปูใหม่ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บางปูใหม่ และเจ้าหน้าที่จากสำนักทะเบียนอำเภอเมืองสมุทรปราการ ลงพื้นที่ หมู่ 1 หมู่ 2 และหมู่ 7 ตำบลบางปูใหม่ ออกหน่วยบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ให้บริการในสถานที่ต่างๆ...
Continue reading
WordPress Image Lightbox Plugin